ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ขาดงาน ไม่ขาดรายได้ ป่วยนานเกิน 30 วัน ประกันสังคมจ่ายทดแทนให้

  1 มิ.ย. 64 17,297

  ขาดงาน ไม่ขาดรายได้ ป่วยนานเกิน 30 วัน ประกันสังคมจ่ายทดแทนให้

  รู้หรือไม่! หากคุณเป็นพนักงานประจำ และต้องหยุดงานเกินกว่า 30 วันด้วยเหตุที่ไม่ได้เกิดจากการทำงาน ถึงแม้จะเป็นคำสั่งจากแพทย์ผู้รักษาให้หยุดงานเพื่อรักษาตัวก็ตาม นายจ้างมีสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดที่เกินนั้นได้ แต่...สำหรับผู้ประกันตนที่มีการจ่ายเงินสมทบเข้าหน่วยงานประกันสังคมอยู่ตลอดจะสามารถรับ "เงินทดแทนการขาดรายได้" จากประกันสังคมได้นะคะ จะมีเงื่อนไขอย่างไร และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ตามมาดูเลยค่ะ
  ผู้ประกันตนมาตรา 33

  หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข "การรับเงินทดแทนการขาดรายได้" จากประกันสังคม

  ในกรณีที่ลูกจ้าง (ผู้ประกันตนมาตรา 33) เกิดการเจ็บป่วย และต้องหยุดงานเพื่อรักษาตัวตามที่แพทย์สั่งทำให้ไม่สามารถไปทำงานได้ ซึ่งตามกฎหมายระบุให้ลูกจ้างมีสิทธิ์ที่จะลาป่วยได้ไม่เกิน 30 วัน ใน 1 ปี โดยที่ยังได้รับค่าจ้างเช่นเดิม แต่หากเจ็บป่วย และต้องหยุดพักรักษาตัวนานกว่านั้น นายจ้างก็มีสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายค่าจ้างส่วนที่เกิน 30 วันให้กับลูกจ้างได้ ซึ่งกรณีเช่นนี้ หน่วยงานประกันสังคมจะเข้ามารองรับโดยให้สิทธิ์ในการขอรับ "เงินทดแทนการขาดรายได้" ของวันลาป่วยส่วนที่เกินกว่า 30 วันนั้นตามเงื่อนไข ดังนี้
  1. ต้องเป็นการหยุดงานเพื่อรักษาพยาบาลตามคำสั่งของแพทย์เท่านั้น
  2. ผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง และสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
  3. การขอรับสิทธิ์เงินทดแทนขาดรายได้ ต้องเป็นการหยุดครั้งละไม่เกิน 90 วันในรอบปี และจะจ่ายให้ปีละไม่เกิน 180 วัน เว้นแต่ เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังไม่เกิน 365 วัน ซึ่งได้มีการกำหนดโรคเรื้อรังไว้ 6 รายการ ดังนี้
  • โรคมะเร็ง
  • โรคไตวายเรื้อรัง
  • โรคเอดส์
  • โรคหรือการบาดเจ็บของสมอง เส้นเลือดสมองหรือกระดูกสันหลังอันเป็นเหตุให้เป็นอัมพาต
  • ความผิดปกติของกระดูกหักที่มีภาวะแทรกซ้อน
  • โรคหรือการเจ็บป่วยอื่น ๆ ที่ต้องรักษาตัวนานติดต่อกันเกินกว่า 180 วัน ระหว่างการรักษาทำงานไม่ได้ให้ยื่นเรื่องขอมติคณะกรรมการการแพทย์
  4. ถ้าผู้ประกันตนลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างจากนายจ้างครบ 30 วัน ตามกฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแล้ว ยังต้องหยุดงานตามคำสั่งแพทย์ต่อไปอีก สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินเรียกว่า "เงินทดแทนการขาดรายได้" ให้สำหรับระยะเวลาหยุดงานที่นานเกินกว่า 30 วัน
  ในกรณีที่ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าจ้างจากนายจ้างในระหว่างหยุดงาน เพื่อการรักษาพยาบาลตามกฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือมีสิทธิตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานสัญญาจ้างแรงงาน หรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างแล้ว ผู้ประกันตนไม่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้จนกว่าสิทธิที่ได้รับเงินค่าจ้างนั้นได้สิ้นสุดลง จึงจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ดังกล่าวเท่ากับระยะเวลาที่คงเหลือ 

  การยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ "เงินทดแทนการขาดรายได้"

  สำหรับเอกสารที่ใช้ในการประกอบการยื่นคำขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มีดังนี้
  1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01 )
  2. ใบรับรองแพทย์
  3. หนังสือรับรองจากนายจ้าง
  4. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
  5. สถิติวันลาของผู้ยื่นคำขอ
  6. หลักฐานอื่น ๆ ที่ทางเจ้าหน้าที่ขอเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา
  7. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคารหน้าแรกที่มีชื่อ เลขที่บัญชี (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร) มี 9 ธนาคาร ดังนี้
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
  โดยสามารถยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 1-12 แห่ง/จังหวัด/สาขา ที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข) นะคะ
  หมายเหตุ : หากผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนไม่พอใจคำสั่งจ่ายประโยชน์ทดแทน สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง
  ผู้ประกันตนมาตรา 39

  หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข "การรับเงินทดแทนการขาดรายได้" จากประกันสังคม

  สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่นำส่งเงินสมทบภายใน 15 เดือนย้อนหลัง และมีการนำส่งเงินสมทบรวมกันไม่น้อยกว่า 3 เดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม ก่อนวันที่เข้ารับการรักษาพยาบาล โดยแพทย์มีคำสั่งให้หยุดพักรักษาตัวจะได้รับสิทธิ "เงินทดแทนการขาดรายได้" ตามเงื่อนไข ดังนี้
  1. ต้องเป็นการหยุดงานเพื่อรักษาพยาบาลตามคำสั่งของแพทย์เท่านั้น
  2. ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้จากการประกอบอาชีพ
  3. จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 โดยคิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 39 (4,800 บาท)
  4. สามารถรับเงินทดแทนการขาดรายได้ ครั้งละไม่เกิน 90 วัน และไม่เกิน 180 วันต่อปี เว้นแต่เป็นการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังสามารถรับเงินทดแทนการขาดรายได้ ได้ไม่เกิน 365 วัน

  การยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ "เงินทดแทนการขาดรายได้"

  ในส่วนของเอกสารในการรับเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 มีดังนี้
  1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01)
  2. บัตรประจำตัวประชาชน
  3. สำเนาบัตรประกันสังคม (เฉพาะต่างชาติ/ต่างด้าว)
  4. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือสำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราว หรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้ (เฉพาะต่างชาติ/ต่างด้าว)
  5. หลักฐานการประกอบอาชีพ เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าแผงขายของ,ใบสั่งสินค้า, ใบรับสินค้าเพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
  6. ใบรับรองแพทย์ตัวจริง ที่ระบุวันหยุดงาน
  7. กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลให้แนบสำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลด้วย
  8. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี ใช้ได้ 9 ธนาคาร โดยไม่มีค่าธรรมเนียม คือ
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
  โดยให้ยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีสิทธิ ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ ที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)

  ทราบเงื่อนไขแบบนี้แล้ว หากผู้ประกันตนมีเหตุให้เกิดความเจ็บป่วยจนต้องหยุดพักรักษาตัวเป็นระยะเวลานาน ก็สามารถติดต่อเพื่อรับเงินทดแทนการขาดรายได้จากหน่วยงานประกันสังคมตามรายละเอียดข้างต้นได้เลยนะคะ 
  ขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงแรงงาน, สำนักงานประกันสังคม
  • ชนานาถ จินตกสิกรรม
  • ชนานาถ จินตกสิกรรม
   MONEY GURU Thailand

  บทความล่าสุดอื่นๆ

เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)