ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564

  18 ส.ค. 64 2,504

  หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564

  บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564
  • ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อายุ 1 ปี 11 เดือน 30 วัน มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.45 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดสุดท้าย) จำนวนไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,000,000,000 บาท
  • ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อายุ 3 ปี 1 วัน มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.20 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดสุดท้าย) จำนวนไม่เกิน 1,750,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,750,000,000 บาท
  • ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") อายุ 4 ปี มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 1,550,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,550,000,000 บาท
  • ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ชุดที่ 4") อายุ 4 ปี 11 เดือน 30 วัน มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.70 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดสุดท้าย) จำนวนไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,000,000,000 บาท
  หุ้นกู้มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้ง 4 ชุด มีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000,000 บาท
  เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ระยะเวลาในการจองซื้อหุ้นกู้ชุดที่ 2 - 4 
  • วันที่ 20 และ 23 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564
  ติดต่อจองซื้อได้ที่
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 1333
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2111-1111
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2888-8888
  • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2626-7777 
  • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2165-5555
  เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู "12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อนะคะ

  หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564

  ข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดของหุ้นกู้
  ประเภทตราสาร หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  การเสนอขาย ผู้ลงทุนทั่วไป
  วันเสนอขาย วันที่ 20 และ 23-25 สิงหาคม 2564 
  จำนวนและมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000,000 บาท
  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
  ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
  อัตราดอกเบี้ย
  • ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.45 ต่อปี
  • ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.20 ต่อปี
  • ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี
  • ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ชุดที่ 4") มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.70 ต่อปี
  อายุหุ้นกู้
  • ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อายุ 1 ปี 11 เดือน 30 วัน
  • ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อายุ 3 ปี 1 วัน
  • ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") อายุ 4 ปี
  • ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ชุดที่ 4") อายุ 4 ปี 11 เดือน 30 วัน
  การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ไม่มี
  ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
  นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
  สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 1333
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2111-1111
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2888-8888
  • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2626-7777
  • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2165-5555
  คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)