ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

  ดอกเบี้ย : 0.300 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิ.ย. 66
  • 11,565
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) สบายใจ ใช้ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม 
  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป หรือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น
  • ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) สบายใจ ใช้ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม 
  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป หรือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น
  • ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (อายุ 65 ปีขึ้นไป หรือเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา
  (อายุ 65 ปีขึ้นไป หรือเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
  ทุกจำนวน 0.300 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (มิถุนายน  และธันวาคม)
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 29 ต.ค. 61
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ผู้ฝากต้องเป็นบคุคลธรรมดาสัญชาติไทยที่เป็นผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุโดยต้องนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาแสดงต่อธนาคาร หรือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
  2. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) ได้เพียงคนละ 1 บัญชี โดยใช้ชื่อเป็นบุคคลเดียวเท่านั้น
  3. ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
  4. ผู้ฝากจะได้รับยกเว้นค่าบริการรักษาบัญชีเงินฝาก หากบัญชียังคงสถานะเป็นบัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) 
  5. กรณีผู้ฝากใช้บริการบัตร KTB Shop Smart Classic กับบัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า, ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าะรรมเนียมการออกบัตรใหม่ กรณีบัตรหมดอายุ
  6. กรณีบัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) ไม่มีรายการเคลื่อนไหว (ฝาก-ถอน) ติดต่อกัน 24 เดือน หรือผู้ฝากไม่ได้เป็นผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐอย่างใดอย่างหนึ่ง ธนาคารจะทำการเปลี่ยนประเภทผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) เป็นบัญชีออมทรัพย์ปกติ ซึ่งเงื่อนไขการใช้บริการ อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยหากบัญชีดังกล่าวไม่เคลื่อนไหวติดต่อกัน 12 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท ธนาคารขอสวงนสิทธิ์ในการคิดค่ารักษาบัญชีเงินฝากเช่นเดียวกับบัญชีออมทรัพย์ปกติ (ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน)
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2111-1111
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  6 มิ.ย. 66
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์