ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากพื้นฐาน-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)

  ดอกเบี้ย : 0.400 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ย. 64
  • 2,939
  จุดเด่น
  • เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ หรือผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ณ วันเปิดบัญชี
  • ไม่จำกัดจำนวนเปิดบัญชี หรือเงินฝากขั้นต่ำ
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการปิดบัญชีภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินฝาก

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
  จุดเด่น
  :
  • เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ หรือผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ณ วันเปิดบัญชี
  • ไม่จำกัดจำนวนเปิดบัญชี หรือเงินฝากขั้นต่ำ
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการปิดบัญชีภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินฝาก
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (อายุ 65 ปีขึ้นไป ณ วันเปิดบัญชี)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา
  (อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป (ณ วันเปิดบัญชี))
  ทุกจำนวน 0.400 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 2 ครั้ง ณ วันที่ 25 ของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 17 ต.ค. 61
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ หรือผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ณ วันเปิดบัญชี
  2. เปิดบัญชีได้เพียง 1 บัญชี (ไม่รับเปิดบัญชีร่วม, บัญชี"และ", บัญชี"หรือ", บัญชี"เพื่อ", บัญชี"โดย")
  3. ไม่จำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีหรือฝากเงิน
  4. ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการปิดบัญชีภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี
  5. ไม่มีค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเงินฝาก จนกว่าบัญชีเงินฝากพื้นฐานจะถูกเปลี่ยนสถานะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปของธนาคาร (ออมทรัพย์อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด ประเภทผู้ฝากบุคคลธรรมดา)
  6. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 2 ครั้ง ณ วันที่ 25 ของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี โดยคำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน  จนถึงวันที่ 25 ของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม และผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยในวันถัดไป หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
  7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปรับสถานะบัญชีเงินฝากพื้นฐานเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปของธนาคาร (ออมทรัพย์อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด) โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และหลังจากนั้นหากผู้ฝากไม่มาติดต่อเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก ธนาคารจะปรับเงื่อนไขเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพยืทั่วไปของธนาคาร (ออมทรัพย์อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด) ให้อัตโนมัติ ในกรณีที่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
   7.1 ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากติดต่อกันเกิน 24 เดือน
   7.2 ผู้เป็นเจ้าของบัญชีไม่เข้าเงื่อนไขของการเป็นผู้มีสิทธิ์เปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-697-5454
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  17 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์