ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตร้า-ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

  ดอกเบี้ย : 0.100 - 0.300 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิ.ย. 66
  • 8,130
  จุดเด่น

  แค่ออม...ชีวิตก็พร้อม บัญชีเงินฝากที่ให้มากกว่าการออม ด้วยการมอบความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุให้คุณ 20 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีก่อนประสบอุบัติเหตุ 1 วัน สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อบุคคล สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ถึง 69 ปี

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตร้า
  จุดเด่น
  :

  แค่ออม...ชีวิตก็พร้อม บัญชีเงินฝากที่ให้มากกว่าการออม ด้วยการมอบความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุให้คุณ 20 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีก่อนประสบอุบัติเหตุ 1 วัน สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อบุคคล สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ถึง 69 ปี

  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  2,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  ไม่มีดอกเบี้ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 10,000,000 บาท 0.100 %
  ตั้งแต่ 10,000,000 บาท 0.300 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  • อัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตร้าจะต่ำกว่าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ปกติ 0.25% ต่อปี โดยส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงเป็นค่าบริการที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัย
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี)
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ผู้ขอเปิดบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ถึง 69 ปี โดยเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย และมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
  2. เปิดบัญชีได้ 1 บัญชี ต่อรายลูกค้า และในนามบุคคลเดียวเท่านั้น
  3. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 2,000 บาทขึ้นไป
  4. ผู้ขอเปิดบัญชีต้องเป็นผู้มีประวัติสุขภาพดี ไม่เป็นผู้พิการหรือได้รับบาดเจ็บ และไม่เป็นผู้ป่วยโรคร้ายแรง หรือเป็นโรคเรื้อรังในวันเปิดบัญชีและตลอดเวลาที่ยังมีบัญชีอยู่
  5. ผู้ขอเปิดบัญชีต้องไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพ พนักงานส่งเอกสาร พนักงานดับเพลิง ทหาร ตำรวจ จักรยานยนต์รับจ้าง กรรมกร คนงานเหมืองแร่ คนงานก่อสร้าง อาสาสมัครบรรเทาภัย และชาวประมง
  6. ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุตามข้อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.2) ตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตร้า โดยคุ้มครองกรณีการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ แต่ไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลในทุกกรณี การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรืออุบัติเหตุอื่นๆ ตามข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย
  7. ความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุเท่ากับ 20 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี ก่อนประสบอุบัติเหตุ 1 วัน สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อบุคคล
  8. ความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อปิดบัญชี หรือเมื่อเจ้าของบัญชีมีอายุครบ 70 ปี หรือเมื่อเจ้าของบัญชีได้ขอใช้สิทธิเรียกร้องและได้รับค่าสินไหมทดแทนข้อใดข้อหนึ่งตามตารางค่าทดแทนที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตร้า ข้อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.2) หรือเมื่อบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยกเลิกความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตร้า
  9. รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  10. มีค่ารักษาบัญชี 50 บาทต่อเดือน สำหรับบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1333
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  26 มิ.ย. 66
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์