ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 14 เดือน แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (KKP e-Fixed Deposit)-ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)

  ดอกเบี้ย : 2.000 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 66
  • 1,945
  จุดเด่น
  บัญขีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 14 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เปิดบัญชีผ่านช่องทาง KKP Mobile วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 14 เดือน แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (KKP e-Fixed Deposit)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  5,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  14 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  14 เดือน ตั้งแต่ 5,000 2.000 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปิดบัญชีใหม่ และรับฝากเงินประเภทนี้ เฉพาะประเภทลูกค้า (1) ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ มีบัตรประชาชนแบบ Smart Card และเข้าเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น
  2. ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี และผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชี โดยไม่จำกัดรายการฝาก 
  3. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีได้ด้วยตนเองผ่าน KKP Mobile Application ตั้งแต่เวลา 06.00 - 22.00 น. โดยทำการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนผ่านบริการ NDID หรือสามารถพิสูจน์ และยืนยันตัวตนได้ที่จุดบริการ AIS
  4. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท ฝากครั้งต่อไปจะต้องฝากจำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อรายการ 
  5. ผู้ฝากสามารถทำธุรกรรมฝาก/ถอน/สมัครบริการอื่นๆ ของธนาคาร ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด 
  6. ผู้ฝากไม่สามารถใช้บัญชีนี้เป็นหลักประกันสินเชื่อได้ 
  7. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราที่ระบุไว้ เมื่อผู้ฝากฝากเงินครบตามกำหนดเวลา นับตั้งแต่วันที่ฝากเงินแต่ละรายการ ทั้งนี้ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารเพื่อรับโอนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น โดยชื่อบัญชีต้องตรงกับชื่อบัญชีเงินฝากประจำแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก 
  8. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยธนาคารจะโอนดอกเบี้ยรับไปยังบัญชีเงินฝากที่ผู้ฝากระบุไว้ ณ ตอนที่ทำรายการฝากของแต่ละรายการ 
  9. เมื่อครบกำหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนั้นกับธนาคารต่อไป ตามประเภทและระยะเวลาฝากเดิม เว้นแต่ธนาคารจะกำหนดเป็นอย่างอื่น โดยแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจำนวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดย
  • หากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย และ
  • หากมีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากดังกล่าว สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 ก.ย. 66 ถึง 31 ต.ค. 66
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02 165 5555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  25 ก.ย. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ