ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำตามใจ-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

  ดอกเบี้ย : 0.400 - 1.300 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิ.ย. 66
  • 48,160
  จุดเด่น
  • เงินฝากประจำมีกำหนดระยะเวลาให้เลือกตามใจได้ตั้งแต่ 7-365 วัน ซึ่งกำหนดเป็นจำนวนวัน ช่วยในการวางแผนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพไร้ข้อจำกัด 
  • รับดอกเบี้ยเพิ่มเมื่อฝากด้วยระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำตามใจ
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  50,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  7 วัน - 365 วัน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  ระหว่าง 7 วัน ถึง 30 วัน ตั้งแต่ 50,000 0.400 % 0.525 % 0.400 % - -
  ระหว่าง 31 วัน ถึง 60 วัน ตั้งแต่ 50,000 0.400 % 0.525 % 0.400 % - -
  ระหว่าง 61 วัน ถึง 90 วัน ตั้งแต่ 50,000 0.400 % 0.525 % 0.400 % - -
  ระหว่าง 91 วัน ถึง 120 วัน ตั้งแต่ 50,000 0.900 % 0.850 % 0.900 % - -
  ระหว่าง 121 วัน ถึง 180 วัน ตั้งแต่ 50,000 0.900 % 0.850 % 0.900 % - -
  ระหว่าง 181 วัน ถึง 270 วัน ตั้งแต่ 50,000 1.100 % 1.000 % 1.100 % - -
  ระหว่าง 271 วัน ถึง 300 วัน ตั้งแต่ 50,000 1.100 % 1.000 % 1.100 % - -
  ระหว่าง 301 วัน ถึง 365 วัน ตั้งแต่ 50,000 1.300 % 1.100 % 1.300 % - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. การฝากเงินแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท และห้ามถอนเงินฝากบางส่วน
  2. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดฝาก
  3. เมื่อครบกำหนดฝาก หากลูกค้าไม่ได้ให้เงื่อนไขเป็นอย่างอื่น ธนาคารจะถือว่าผู้ฝากประสงค์ฝากเงินฝากประจำตามใจกับธนาคารต่อไปในระยะเวลาการฝากเดิม โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศไว้ ณ ขณะที่ครบกำหนดฝาก
  4. กรณีเงินฝากประจำครบกำหนดในวันหยุดทำการของธนาคาร และผู้ฝากมาถอนเงินฝากที่ครบกำหนดในวันทำการหลังวันหยุดทำการนั้น ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยให้ผู้ฝากสำหรับวันหยุดทำการด้วย โดยให้นับจำนวนวันเพิ่มรวมกับจำนวนวันฝากเดิมที่ครบกำหนดในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเดิม
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  1. เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 วัน หากถอนเงินก่อนครบกำหนดฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 31 วันขึ้นไป หากถอนเงินก่อนครบกำหนดฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา ดังนี้
   - เงินฝากที่ฝากน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 วัน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
   - เงินฝากที่ฝากตั้งแต่ 31 วันขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำตามใจ ณ วันฝาก ในช่วงระยะเวลาการฝากที่ต่ำกว่าระยะเวลาที่ฝากไว้จริง 1 ช่วง และหักภาษี ณ ที่จ่าย
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2111-1111
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  6 มิ.ย. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ