ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน-ธนาคารออมสิน (GSB)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 3.99 - 7.495 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 23 ส.ค. 66
  • 168,279
  จุดเด่น
  ธนาคารออมสินให้ลูกค้าทุกท่านใช้ชีวิตได้เต็มที่ยิ่งขึ้นด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน สินเชื่อที่รองรับความต้องการทุกประเภท ไม่ว่าจะท่องเที่ยว ซื้อรถ ใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล หรืออื่นๆ

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน
  ประเภทสินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  ธนาคารออมสินให้ลูกค้าทุกท่านใช้ชีวิตได้เต็มที่ยิ่งขึ้นด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน สินเชื่อที่รองรับความต้องการทุกประเภท ไม่ว่าจะท่องเที่ยว ซื้อรถ ใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล หรืออื่นๆ
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
  • เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น
  • ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก
  • กรณีหลักประกันที่เป็นที่ดิน ต้องไม่มีสภาพเป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท (อายุ 20 ปีบริบูรณ์)
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
  • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
  • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
   - กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
   - กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ ต้องมีอายุงาน หรือดำเนินกิจการมาแล้ว ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
  • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 90 % ของมูลค่าหลักประกัน
  สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท

  สูงสุดไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

  1. เงินกู้ระยะยาว (L/T) ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ (ทั้งนี้ เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาที่ธนาคารกำหนด)
  2. เงินกู้แบบผสม (LT ร่วมกับ OD) ให้กู้ร่วมกัน ได้ไม่เกิน 10,000,000 บาท และไม่เกินจำนวนเงิน ให้กู้ตามข้อ 1 กรณีใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน โดยวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ให้กู้ได้ไม่เกิน 10 เท่าของรายได้รวม และไม่เกินรายละ 500,000 บาท
  ระยะเวลากู้
  :
  ไม่เกิน 30 ปี (กรณีเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ให้ทบทวนวงเงินทุกปี)
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้มีรายได้ประจำ ไม่เกิน 10,000,000 บาท 3.99 - 7.495 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  ใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด เป็นหลักประกัน
  1. กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

  • เดือนที่ 1-6 : MRR-3.005% (3.990%) ต่อปี
  • เดือนที่ 7-12 : MRR-1.005% (5.990%) ต่อปี
  • หลังจากนั้น : MRR-0.500% (6.495%) ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.993% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 6.294% ต่อปี

  2. กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

  • เดือนที่ 1-6 : MRR-2.505% (4.490%) ต่อปี
  • เดือนที่ 7-12 : MRR-0.505% (6.490%) ต่อปี
  • หลังจากนั้น : MRR+0.500% (7.495%) ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 6.160% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 6.360% ต่อปี
   
  ใช้ที่ดิน หรือที่สวน เป็นหลักประกัน 

  1. กรณีทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

  • เดือนที่ 1-6 : MRR-2.005% (4.990%) ต่อปี
  • เดือนที่ 7-12 : MRR-0.005% (6.990%) ต่อปี
  • หลังจากนั้น : MRR+0.500% (7.495%) ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 6.993% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 7.286% ต่อปี

   

  2. กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิต

  • เดือนที่ 1-6 : MRR-1.505% (5.490%) ต่อปี
  • เดือนที่ 7-12 : MRR+0.495% (7.490%) ต่อปี
  • หลังจากนั้น : MRR+0.500% (7.495%) ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 7.160% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 7.355% ต่อปี


  MRR = 6.995% ต่อปี อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ 8 มิถุนายน 66

  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 3 ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1115
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  23 ส.ค. 66
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์