ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม (AEON-UnionPay Platinum Card Manual) AEON

  17 ธ.ค. 63 2,091
  บัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม (AEON-UnionPay Platinum Card Manual)
  สมัครบัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีตลอดอายุบัตร และ รับโค้ดส่วนลดบิ๊กซี มูลค่า 300 บาท ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564
  สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม
  สิทธิพิเศษ
  • รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อมียอดใช้จ่ายในประเทศจีน/ฮ่องกง/มาเก๊า/ไต้หวัน
  • รับเครดิตเงินคืน 1% เมื่อมียอดใช้จ่ายในประเทศไทย
  • สิทธิ์ใช้บริการห้องพักรับรองมิราเคิล เลาจน์ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ/หรือ ท่าอากาศยานดอนเมือง
  • สิทธิ์ใช้บริการห้องพักรับรองอิออน
  • แผนประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง (ในประเทศ และต่างประเทศ) วงเงินคุ้มครองสูงสุด 31,000,000 บาท
  • บริการสอบถามข้อมูล และช่วยเหลือทางโทรศัพท์ ตลอด 24 ชั่วโมง
  ข้อกำหนด และเงื่อนไข
  • รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อมียอดใช้จ่ายในประเทศจีนเป็นสกุลเงินหยวน (CNY) ฮ่องกงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์ฮ่องกง (HKD) มาเก๊าเป็นสกุลเงินปาตากาส์ (MOP) และไต้หวันเป็นสกุลเงินดอลล่าร์ไต้หวัน (TWD) และรับเครดิตเงินคืน 1% เมื่อมียอดใช้จ่ายในประเทศไทยเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น
  • บริษัทฯ จะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม (ยกเว้น รายการใช้จ่ายในหมวดกองทุนรวมทุกรายการ ประกันภัย หรือประกันชีวิตทุกประเภทภายใต้ระบบ MCC Code 5960, 6211, 6300, 9223 การผ่อนชำระสินค้า สินเชื่อเงินกู้ และเช่าซื้อ การเบิกเงินสดล่วงหน้า ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และภาษีอากรต่างๆ และรายการที่มีการยกเลิกหรือคืนสินค้า/บริการ)
  • บริษัทฯ จะคำนวณยอดใช้จ่ายตามรอบบัญชีของบัตรเครดิต ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ของเดือนปัจจุบัน จนถึงวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากบัตรเสริมจะถูกนำมาคำนวณรวมกับบัตรหลัก
  • ยอดใช้จ่ายที่ถูกนำมาเป็นฐานในการคำนวณเป็นเครดิตเงินคืน จะเป็นยอดใช้จ่ายภายหลังจากการคำนวณค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทำการบันทึกรายการ
  • บริษัทฯ จะทำการเครดิตเงินคืนโดยการโอนเข้าบัญชีบัตรหลัก ภายใน 90 วัน นับจากวันสรุปยอดบัญชีบัตรเครดิต (ทุกวันที่ 10 ของเดือน) ในกรณีที่ยังไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่พ้นระยะเวลาดังกล่าว และในกรณีที่ได้รับเครดิตเงินคืนไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเครดิตเงินคืน
  • ผู้ถือบัตรฯ มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนตามอัตราข้างต้นสูงสุด 3,000 บาท/หมายเลขบัตรหลัก/รอบบัญชี (สูงสุด 36,000 บาทต่อปี) โดยคำนวณจากยอดใช้จ่ายรวมของบัตรหลัก และบัตรเสริมทุกใบภายใต้บัตรหลัก
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืน ทั้งหมด หรือบางส่วนของเครดิตเงินคืนที่มอบให้ไปแล้วแก่ผู้ถือบัตรฯ หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบพฤติกรรมหรือการกระทำใดๆ ที่ส่อไปทางทุจริต ฉ้อฉล ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายตามแต่ละกรณี
  • ขอสงวนสิทธิ์โดยถือเอาข้อมูลของบริษัทฯ ที่มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรฯ ต้องเก็บข้อมูลหลักฐานเซลส์สลิปไว้เพื่ออ้างอิง และตรวจสอบกรณีจำเป็น มิฉะนั้นบริษัทฯ จะถือว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้อง
  • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ถูกนำมาคำนวณเครดิตเงินคืนไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  • เครดิตเงินคืนเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้ถือบัตรฯ ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสด หรือสิทธิ์ประเภทอื่นได้
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรฯ ที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และใช้บัตรฯ ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดจนถึงวันที่มอบเครดิตเงินคืน
  • หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านทาง aeon.co.th ในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • มีรายได้ (ฐานเงินเดือน) 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
  • อายุการทำงาน 4 เดือนขึ้นไป
  • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้าน, ที่ทำงานและมือถือ
  • มีที่อยู่ปัจจุบันหรือที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ ของอิออนฯ
  ค่าธรรมเนียม
  หมายเหตุ
  • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามข้อ 2.1 ข้างต้น มีผลบังคับใช้ 1 สิงหาคม 2563 หรือตาม ธปท. ประกาศเปลี่ยนแปลง
  • ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใดๆ ดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และ อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยบริษัทอิออนฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์

เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)