ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

ประกาศเรื่องการเก็บและใช้ข้อมูลของผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Privacy Notice)

เว็บไซต์เช็คราคา ในนามบริษัท วันดิจิตอล เน็ตเวิร์ค จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัท" หรือ "เรา") ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น checkraka (ต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้เข้าชม" หรือ "ท่าน")  และเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่จะมีผลใช้บังคับอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 บริษัทจึงขอเรียนให้ท่านทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติสำหรับการรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์ checkraka (ต่อไปนี้เรียกว่า "เว็บไซต์") และแอปพลิเคชั่น checkraka (ต่อไปนี้เรียกว่า "แอปพลิเคชั่น") ดังนี้
ความหมายของคำที่สำคัญ
"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
"คุกกี้" (Cookies) หมายถึง ไฟล์ข้อมูลตัวอักษรขนาดเล็กที่ได้มีการส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นของผู้เข้าชม ในขณะที่ผู้เข้าชมนั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์นั้น ซึ่งคุกกี้จะมีบทบาทหนึ่งในการทำให้บริษัททราบถึงบริการ หรือสินค้าที่ท่านชื่นชอบ รวมถึงบริการ หรือสินค้าที่ไม่อยู่ในความสนใจของท่าน ทั้งนี้ คุกกี้เหล่านี้ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
"พิกเซล" (Pixel) หมายถึงภาพขนาดเล็ก เป็นส่วนหนึ่งของรหัสบนเว็บไซต์ ซึ่งทำหน้าที่ต่างๆ เช่น ทำให้เซิร์ฟเวอร์อื่นสามารถวัดยอดการเข้าชมเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันได้ และมักใช้เชื่อมโยงกับคุกกี้ โดยรหัสดังกล่าวจะทำการติดตามเมื่อมีการดาวน์โหลดพิกเซลเพื่อบ่งชี้ว่าผู้เข้าชมได้เข้าเชื่อมต่อกับจอภาพใด หรือบางส่วนของจอภาพใด
"Log" หมายถึง ข้อมูลที่เกิดจากการใช้งานแอปพลิเคชั่น ซึ่งรวมถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของแอปพลิเคชั่น checkraka
1. การกดยอมรับ
ก่อนที่ท่านจะใช้งานเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น ขอความร่วมมือท่านอ่านประกาศนี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์ของบริษัท (ตามลิงค์นี้) หากท่านไม่กดยอมรับ ท่านอาจไม่สามารถเข้าดู หรือใช้ประโยชน์เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นได้อย่างเต็มที่ 
2. เราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง
2.1 เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้รับ โดยทางตรงหรือทางอ้อม อันประกอบด้วย
(ก) ข้อมูลสินค้าและการบริการที่ท่านสนใจ เช่น ข้อมูลการเข้าชมสินค้าและการบริการ การเปรียบเทียบสินค้าและบริการ สนใจ กิจกรรม Social Network ที่ใช้ประจำ
(ข) งบประมาณที่ท่านสนใจซื้อ หรือขอสินเชื่อสำหรับสินค้าและการบริการ
(ค) ข้อมูลซึ่งระบุตำแหน่งพื้นที่ของท่านขณะที่ใช้งานเว็บไซต์ กรณีที่ท่านเปิดการใช้งานระบบ GPS ให้ถือว่าท่านให้ความยินยอมกับบริษัทในการเก็บรวบรวม และประมวลผลตำแหน่งพื้นที่ของท่านขณะใช้งานดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านต้องการปกปิดข้อมูลนี้ ท่านสามารถติดตั้งโปรแกรมหรือปิดระบบ GPS บนโทรศัพท์มือถือของท่านได้
(ง) พฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ โดยบริษัทมีสิทธิใช้คุกกี้ (Cookies) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น
  1. หมายเลขไอพี (IP address)
  2. ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ (Web browser) ที่ใช้ในการเข้าถึง
  3. หน้าเว็บ (Web page) ที่เข้าเยี่ยมชม
  4. เวลาที่เยี่ยมชม
  5. เว็บไซต์อื่นที่อ้างถึง checkraka
(จ) พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชั่น โดยจะมีการเก็บ log การใช้งานของท่านจากบนแอปพลิเคชั่นของทางบริษัท
(ฉ) ข้อมูลที่ท่านจำเป็นต้องให้ไว้แก่บริษัท และบริษัทสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ต้องขอความยินยอม ได้แก่
  1. การให้ข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ สัญญา หรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลเพื่อเข้าทำสัญญา หรือข้อมูลอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการให้แก่ท่าน ตามที่ท่านประสงค์ หรือที่บริษัทได้แจ้งไว้ต่อท่าน หรือมีผลอื่นใดตามกฎหมาย
  2. การให้ข้อมูลที่เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การเก็บภาพของท่านในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เป็นต้น
(ช) ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ซึ่งบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อน
2.2 บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น หรือเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นทั้งนี้ บริษัทอาจเก็บข้อมูลของท่านโดยแปลงเป็นข้อมูลไม่ระบุตัวตน
กรณีที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือโฆษณาอื่นที่ไม่ใช่ของบริษัท นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามที่เว็บไซต์นั้น ๆ กำหนด โดยบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด
3. เราเก็บข้อมูลจากช่องทางไหนบ้าง
เราจะเก็บข้อมูลผ่านช่องทางของบริษัท คือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านช่องทางของพาร์ทเนอร์ หรือผู้ให้บริการอื่น เช่น Facebook และ Line เพื่อการสร้างข้อมูลของท่าน (profiles) หรือตัวแทน (agent) เป็นต้น
4. เราเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์อะไรของท่านบ้าง
(ก) เพื่อสนับสนุนการส่งมอบบริการ เนื้อหา โฆษณา ข้อเสนอ สินค้า สิทธิพิเศษ กิจกรรมด้านการตลาดที่ตรงกับความต้องการของท่าน ซึ่งจะส่งให้ท่านผ่านทางช่องทางต่างๆ ของ checkraka เช่น เว็บไซต์ อีเมล การแจ้งเตือนภายในเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือช่องทางอื่นๆ ในอนาคต
(ข) เพื่อวิจัยและวิเคราะห์ประสบการณ์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทำให้ท่านสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และตรงกับพฤติกรรมของท่าน และเพื่อการแก้ไข ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น
(ค) เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อ หรือทำรายการอื่นใดของท่านผ่านแพลตฟอร์มสำหรับสินค้า ไม่ว่าจะขายโดยบริษัท หรือบริษัทพันธมิตร เช่น กรณีท่านลงทะเบียนขอรับข้อมูลและโปรโมชัน บริษัทจะจัดเก็บและใช้เฉพาะข้อมูลพื้นฐาน เช่น อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์เพื่อใช้สำหรับติดต่อกลับ หรือกรณีการจองออนไลน์ (Online Booking) บริษัทจะทำการจัดเก็บและใช้ข้อมูลที่จำเป็นในการออกเอกสารที่เกี่ยวกับตัวท่านสำหรับการทำรายการจอง
(ง) เพื่อติดต่อผู้เข้าชมสำหรับการให้บริการ และดูแลผู้เข้าชม หรือสำหรับการสื่อสารด้านการตลาดที่ได้รับอนุญาตตามช่องทางการสื่อสารที่ท่านยินยอมให้ทางบริษัท
(จ) เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย เช่น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล การศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน
(ฉ) เพื่อคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัท หรือของผู้เข้าชมของบริษัท
(ช) เพื่อดำเนินการตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา รวมถึงกับคู่สัญญาที่บริษัทใช้บริการ เช่น แบ่งปันข้อมูลตำแหน่งพื้นที่ของท่าน กรณีบริษัทใช้บริการเพื่อการระบุตำแหน่งพื้นที่ของบุคคลอื่น
(ซ) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ได้แจ้งขณะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น
บริษัทจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ เป็นการใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น หรือเป็นการเปิดเผยต่อบุคคลในบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามสัญญา หรือดำเนินการตามกฎหมาย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือได้รับความยินยอมจากท่าน อย่างไรก็ดี บริษัทอาจใช้ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกในการช่วยเสนอบริการด้านต่างๆ ของบริษัท รวมถึงอาจมีการจัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลในระบบคลาวด์ (Cloud) ในต่างประเทศ ซึ่งในกรณีนี้ ผู้ให้บริการนั้นไม่มีอำนาจในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่ดำเนินการแทนบริษัทโดยอิสระแต่อย่างใด และผู้ให้บริการดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
5.  เรารักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างไร
5.1 บริษัทใช้ Secure Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงมีการเข้ารหัสข้อมูลและจัดตั้ง Firewall โดย Secured Socket Layer (SSL) เป็นเทคโนโลยีในการเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัส เพื่อป้องกันผู้ที่แอบดักจับข้อมูลขณะที่มีการส่งผ่านเครือข่าย Internet การเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัสนี้จะทำให้ผู้ดักจับไม่สามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลได้ นอกจากนี้ เทคโนโลยีนี้ยังใช้สำหรับการยืนยันความมีอยู่จริงของเว็บไซต์อีกด้วย
5.2 บริษัทจะมีการปรับปรุงและทดสอบระบบเทคโนโลยีของบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความปลอดภัยสูงสุด ในการนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือการรักษาความปลอดภัย หากบริษัทเห็นว่าเครื่องมือดังกล่าวมีมาตรฐานสูงขึ้น และสามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้ดีมากยิ่งขึ้น
5.3 กรณีบริษัททำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอกในการพัฒนาและดูแลรักษาระบบ และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของบริษัท บุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้บริษัท หรือดำเนินการในนามของบริษัท จะต้องตกลงรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเช่นกัน
6. ข้อมูลส่วนบุคคลจะเก็บไว้นานเพียงใด
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็น อย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา และเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้น หากจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
7. การเชื่อมโยงกับเครื่องมือโซเชียลมีเดียเป็นอย่างไร
หากท่านสมัครใจใช้บัญชีโซเชียลมีเดียในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการของบริษัท บริษัทอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชีโซเชียลมีเดียของท่าน ผ่านผู้ให้บริการรายนั้นๆ ภายใต้นโยบายต่างๆ ของผู้ให้บริการ บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามนโยบายส่วนบุคคลของบริษัทต่อไป
8. คุกกี้ (Cookie) พิกเซล (Pixel) ไอพี แอดเดรส (IP Address)
นอกจากข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเทคโนโลยีบนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น เช่น คุกกี้ (Cookie) พิกเซล (Pixel) ไอพี แอดเดรส (IP Address) และแหล่งเก็บข้อมูลบนเบราว์เซอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน รวมถึงเครื่องมือเก็บข้อมูลของบุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการด้านการตลาดหรือวิเคราะห์ โดยหลักการคือเมื่อคุณใช้บริการเว็บไซต์เรา เราอาจวางไฟล์คุกกี้ (หรือเทคโนโลยีอื่นที่มีฟังก์ชั่นการทำงานที่คล้ายคลึงกัน) อย่างน้อยหนึ่งไฟล์ในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ของท่าน ทั้งนี้ ประโยชน์ของคุกกี้และพิกเซลคือจะทําให้บริษัทสามารถจดจําผู้เข้าชมที่เคยเข้าชมเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันของบริษัท ทราบถึงจํานวนและวัตถุประสงค์ของผู้เข้าชม และช่วยให้บริษัทจัดบริการข้อมูล พัฒนาประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ นำเสนอบริการ สิทธิพิเศษ สินค้า กิจกรรม หรือโฆษณาที่ตรงกับพฤติกรรม และความสนใจสำหรับท่านด้วย
8.1 เราใช้คุกกี้ประเภทใดบ้าง
(ก) คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ของเว็บไซต์บริษัทได้ทุกส่วน และปลอดภัย คุกกี้ประเภทนี้ จะถูกลบออกหลังจากการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน หากท่านปิดการทำงานของคุกกี้เหล่านี้ ท่านอาจจะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทได้ตามต้องการ เช่น การอ่าน และการนำทางระหว่างหน้าเว็บ
(ข) คุกกี้ด้านประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ (Performance Cookies) บริษัทใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อวิเคราะห์และนับจำนวนผู้เข้าชม ตลอดจนช่วยให้บริษัททราบถึงพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ โดยให้ท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ บริษัทอาจใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อเน้นย้ำบทความ หรือบริการของเว็บไซต์ ที่บริษัทคิดว่าท่านน่าจะสนใจ และวัดความมีประสิทธิผลของเนื้อหาและโฆษณาของบริษัท โดยพิจารณาจากการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคล เช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น
(ค) คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies) บริษัทใช้คุกกี้ประเภทนี้ในการบันทึกและจดจำคุณลักษณะต่างๆ ที่ท่านได้เลือกในขณะเข้าชมเว็บไซต์ เช่น หน้าที่ท่านได้เยี่ยมชม หมวดหมู่ และเนื้อหาที่ท่านชอบอ่าน บริษัทจะบันทึกข้อมูลเหล่านี้ และนำกลับมาใช้อีกครั้งเมื่อท่านกลับเข้ามาที่เว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้ง เพื่อปรับให้ท่านได้รับชมเนื้อหา รวมถึงนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ได้ตรงกับความชอบของท่านให้มากที่สุด ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคล เช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น หากท่านปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันบางอย่างได้ หรือมีประสบการณ์การใช้งานที่ไม่ราบรื่น
(ง) คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies) บริษัทใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อจดจำพฤติกรรมการอ่านเนื้อหาบนเว็บไซต์ของท่าน รวมถึงรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ท่านใช้ เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ในการนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุด รวมถึงป้องกัน หรือจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นโฆษณานั้นซ้ำๆ และช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาที่บริษัทนำเสนอด้วย
8.2 วิธีปิดการทำงานของคุกกี้ ท่านสามารถตั้งค่าคุกกี้ให้หยุดทำงานได้ตลอดเวลา โดยการเข้าไปตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของท่านให้ปฏิเสธการเก็บคุกกี้ หากท่านต้องการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถทราบข้อมูล สินค้า บริการใหม่ สิทธิพิเศษ และการเชื่อมต่อกับบางเว็บไซต์อาจไม่ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ท่านมีสิทธิอะไรบ้างในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล
9.1 กรณีที่ท่านได้มีการให้ความยินยอมไว้ในเรื่องใด ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของท่านในเรื่องนั้นในเวลาใดก็ได้
9.2 ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธคำขอของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามคำสั่งศาล
9.3 ท่านมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับบริษัทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีสิทธิในการถ่ายโอนข้อมูลของท่านสำหรับการใช้งานในบริการของบุคคลอื่น และในการใช้สิทธิดังกล่าวนี้ ท่านมีสิทธิที่จะให้บริษัทถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลอื่นๆ โดยตรง หากสามารถกระทำได้โดยทางเทคนิค
9.4 ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ในกรณีดังนี้
(ก) กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
(ข) กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่กรณีจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท
(ค) กรณีที่เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ด้วยเหตุจำเป็น เพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เว้นแต่บริษัทแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
9.5 ท่านสามารถขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคล เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว
9.6 ท่านสามารถขอให้บริษัทระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมด หรือบางส่วน เป็นการชั่วคราวหรือถาวร
9.7 ท่านสามารถขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และทำให้ข้อมูลของท่านเป็นปัจจุบัน
9.8 ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรานั้น ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
10. ข้อยกเว้นการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
กรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าข้อมูลเหล่านี้ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป
(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วตั้งแต่เวลาท่านได้เปิดเผยข้อมูลให้บริษัท หรือถูกเปิดเผยต่อสาธารณะโดยมิใช่ความผิดของบริษัท
(ข) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับความยินยอมจากท่านไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการอนุญาตโดยวิธีการอื่นใด
(ค) การเปิดเผยข้อมูลตามความจำเป็น เนื่องจากกระทำตามกฎหมาย คำสั่ง กฎข้อบังคับ คำสั่งศาล หน่วยงานของรัฐ หรือตามความจำเป็นอื่นใด
11. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศฉบับนี้
บริษัทอาจจะแก้ไขเพิ่มเติมประกาศฉบับนี้ได้ทุกเวลา โดยเผยแพร่ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของบริษัท การใช้บริการเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และช่องทางอื่นของบริษัท ถือเป็นการรับทราบประกาศฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากที่มีการประกาศแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขแต่ละครั้งด้วยเช่นเดียวกัน
12. ติดต่อบริษัทได้อย่างไร
หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นของบริษัท ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ที่

บริษัท วันดิจิตอลเน็ตเวิร์ค จำกัด
เลขที่ 973 อาคารเพรสิเด้นท์ทาวเวอร์ ชั้น 10 ห้องเลขที่ 10H, 10I 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


 อีเมล : supaporn_admin@checkraka.com
เว็บไซต์:  https://www.checkraka.com/aboutus/contactus/